Diakonie Apoyo en Emergencias Calendar 2013

All images on this webpage ©Thomas Wagner